Telefon: +420 494 546 335
Vyhledávání
 
Košík
0,- 0 produkt(ů)
DE EN CZ
Úvod » O nás » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží LANA VAMBERK s.r.o.

1. Úvodní ustanovení
 
1.1.Tyto obchodní podmínky blíže upravují závazky mezi prodávajícím obchodní 
společností LANA VAMBERK s.r.o., se sídlem Vamberk, Smetanovo nábřeží 
172, PSČ 517 54, IČO 259 62 531, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 17827 (dále jen „prodávající“), 
a kupujícími vznikající z kupních smluv na prodej zboží, konkrétně ocelových lan, 
v rámci podnikatelské činnosti prodávajícího.
 
1.2. Tyto obchodní podmínky se neuplatní, je-li kupující spotřebitelem. 
 
2. Čas, místo a způsob plnění
 
2.1. Čas plnění je sjednán ve prospěch prodávajícího. 
 
2.2.Místem plnění je rampa v závodu prodávajícího na adrese Smetanovo nábřeží 
172, Vamberk, 517 54. V případě, že kupující neodebere zboží ve sjednaném 
čase plnění, vzniká prodávajícímu právo na smluvní pokutu ve výši 20 % z kupní 
ceny zboží ujednané v kupní smlouvě včetně DPH. V případě prodlení kupujícího 
s odběrem zboží delšího 10 dnů je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 
2.3.Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od 
prodávajícího. 
 
2.4.Spolu se zbožím se prodávající zavazuje předat kupujícímu doklady, které jsou 
nezbytné k nakládání se zbožím. 
 
2.5. Prodávající zašle kupujícímu na požádání úplné znění PN a Prohlášení o shodě.
 
3. Vlastnosti a jakost předmětu koupě
 
3.1.Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v jakosti a s vlastnostmi 
sjednanými v kupní smlouvě, a to v souladu s technickými normami v kupní 
smlouvě specifikovanými, jinak v jakosti obvyklé. Prodávající je oprávněn dle 
svého uvážení, pokud se jedná o holé lano, použít i pozinkované dráty.
 
3.2. Zboží bude prodávajícím dodáno kupujícímu ve svitcích nebo na bubnech, tedy ve 
stavu způsobilém pro přepravu zboží z místa plnění.
 
3.3.Skutečně dodané množství zboží se může lišit od množství sjednaného v kupní 
smlouvě o hodnotu dle ČSN EN12385-1.
 
4. Práva z vadného plnění
 
4.1.Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu 
nebezpečí škody na věci na kupujícího. 
 
4.2.Prodávající nenese odpovědnost za vady zboží vzniklé nesprávnou manipulací 
s lanem, použitím lana k nevhodnému účelu, stavem technického zařízení 
kupujícího, nepřesnou specifikací lana v kupní smlouvě. Návod k použití ocelových 
lan je dostupný na internetových stránkách prodávajícího www.lana-vamberk.cz/navod-k-pouziti.htm
 
4.3. Zjevné vady zboží je kupující povinen vytknout prodávajícímu písemně neprodleně 
po převzetí zboží. Zjevné vady, které nebylo možné zjistit při pečlivé kontrole 
ihned při převzetí zboží, pak nejpozději však do 5 dnů ode dne převzetí zboží, jinak 
vznikne prodávajícímu právo namítnout opožděné oznámení vady ve smyslu ust. § 
2112 odst. 2 občanského zákoníku.
 
4.4.Skryté vady zboží je kupující povinen vytknout prodávajícímu písemně bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do 6 měsíců ode dne převzetí 
předmětu koupě, jinak vznikne prodávajícímu právo namítnout opožděné oznámení 
vady ve smyslu ust. § 2112 odst. 2 občanského zákoníku.
 
4.5.Veškerá oznámení vad musí obsahovat identifikační údaje reklamovaného zboží 
(číslo kupní smlouvy, číslo bubnu nebo svazku a datum dodání) a popis vady, 
případně jejích projevů. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu přístup 
k reklamovanému zboží za účelem prověření oprávněnosti uplatněného práva 
z vadného plnění. 
 
4.6. Prodávající se zavazuje do 30 dnů od doručení oznámení vady sdělit kupujícímu 
své stanovisko k reklamaci. 
 
5. Kupní cena a její splatnos
 
5.1. Prodávající a kupující ujednávají lhůtu splatnosti kupní ceny v délce 14 dnů ode dne 
vystavení faktury prodávajícím, není-li v kupní smlouvě ujednáno jinak. 
 
5.2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zboží vzniká prodávajícímu 
právo na smluvní pokutu ve výši 0,07 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zboží delšího 30 dnů vzniká 
prodávajícímu právo odstoupit od kupní smlouvy. 
 
5.3.V případě, že kupující v čase plnění dodávky zboží nemá uhrazeny všechny 
dluhy vůči prodávajícímu po lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn pozastavit 
další plnění svých povinností; prodávající v takovém případě není v prodlení 
s dodáním zboží. Zboží bude expedováno po zaplacení všech dluhů kupujícího vůči 
prodávajícímu.
 
6. Závěrečná ustanovení
 
6.1. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnů ode dne jejich vyúčtování 
oprávněnou smluvní stranou, smluvní straně povinné smluvní pokutu zaplatit.
Zaplacením smluvní pokuty není dotřeno právo poškozené smluvní strany na 
náhradu škody, a to v plné výši vedle smluvní pokuty.
 
6.2.Ve všech záležitostech těmito obchodními podmínkami nebo příslušnou kupní 
smlouvou výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí ustanoveními 
právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku. Smluvní 
ujednání mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek a právních 
předpisů, která nemají donucovací povahu. Ustanovení těchto obchodních 
podmínek mají přednost před ustanoveními právních předpisů, která nemají 
donucovací povahu, stejně jako obchodními zvyklostmi. Prodávající a kupující 
ujednávají, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucovací povahu, mají 
přednost před obchodními zvyklostmi. 
 
6.3.Spory z právních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny věcně a 
místně příslušnými soudy České republiky. 
 
6.4. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy uzavřené po 1. 10. 2014 
a jsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího www.lana-vamberk.cz/
obchodni-podminky.htm

LANA VAMBERK s.r.o. © 2014-2021

Realizace a SEO: CCN plus s.r.o.

 
Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.Více informací