Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro prodej zboží LANA VAMBERK s.r.o.

 

1. Úvodní ustanovení
1.1.Tyto obchodní podmínky blíže upravují závazky mezi prodávajícím obchodní společností LANA VAMBERK s.r.o., se sídlem Vamberk, Smetanovo nábřeží 172, PSČ 517 54, IČO 259 62 531, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 17827 (dále jen „prodávající“), a kupujícími vznikající z kupních smluv na prodej zboží, konkrétně ocelových lan, v rámci podnikatelské činnosti prodávajícího.
1.2. Tyto obchodní podmínky se neuplatní, je-li kupující spotřebitelem.
2. Čas, místo a způsob plnění
2.1. Čas plnění je sjednán ve prospěch prodávajícího.
2.2.Místem plnění je rampa v závodu prodávajícího na adrese Smetanovo nábřeží 172, Vamberk, 517 54. V případě, že kupující neodebere zboží ve sjednaném čase plnění, vzniká prodávajícímu právo na smluvní pokutu ve výši 20 % z kupní ceny zboží ujednané v kupní smlouvě včetně DPH. V případě prodlení kupujícího s odběrem zboží delšího 10 dnů je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2.3.Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
2.4.Spolu se zbožím se prodávající zavazuje předat kupujícímu doklady, které jsou nezbytné k nakládání se zbožím.
2.5. Prodávající zašle kupujícímu na požádání úplné znění PN a Prohlášení o shodě.
3. Vlastnosti a jakost předmětu koupě
3.1.Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží v jakosti a s vlastnostmi sjednanými v kupní smlouvě, a to v souladu s technickými normami v kupní smlouvě specifikovanými, jinak v jakosti obvyklé. Prodávající je oprávněn dle svého uvážení, pokud se jedná o holé lano, použít i pozinkované dráty.
3.2. Zboží bude prodávajícím dodáno kupujícímu ve svitcích nebo na bubnech, tedy ve stavu způsobilém pro přepravu zboží z místa plnění.
3.3.Skutečně dodané množství zboží se může lišit od množství sjednaného v kupní smlouvě o hodnotu dle ČSN EN12385-1.
4. Práva z vadného plnění
4.1.Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího.
4.2.Prodávající nenese odpovědnost za vady zboží vzniklé nesprávnou manipulací s lanem, použitím lana k nevhodnému účelu, stavem technického zařízení kupujícího, nepřesnou specifikací lana v kupní smlouvě. Návod k použití ocelových lan je dostupný na internetových stránkách prodávajícího www.lana-vamberk.webona.cloud/o-nas/navod-k-pouziti
4.3. Zjevné vady zboží je kupující povinen vytknout prodávajícímu písemně neprodleně po převzetí zboží. Zjevné vady, které nebylo možné zjistit při pečlivé kontrole ihned při převzetí zboží, pak nejpozději však do 5 dnů ode dne převzetí zboží, jinak vznikne prodávajícímu právo namítnout opožděné oznámení vady ve smyslu ust. § 2112 odst. 2 občanského zákoníku.
4.4.Skryté vady zboží je kupující povinen vytknout prodávajícímu písemně bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději do 6 měsíců ode dne převzetí předmětu koupě, jinak vznikne prodávajícímu právo namítnout opožděné oznámení vady ve smyslu ust. § 2112 odst. 2 občanského zákoníku.
4.5.Veškerá oznámení vad musí obsahovat identifikační údaje reklamovaného zboží (číslo kupní smlouvy, číslo bubnu nebo svazku a datum dodání) a popis vady, případně jejích projevů. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu přístup k reklamovanému zboží za účelem prověření oprávněnosti uplatněného práva z vadného plnění.
4.6. Prodávající se zavazuje do 30 dnů od doručení oznámení vady sdělit kupujícímu své stanovisko k reklamaci.
5. Kupní cena a její splatnos
5.1. Prodávající a kupující ujednávají lhůtu splatnosti kupní ceny v délce 14 dnů ode dne vystavení faktury prodávajícím, není-li v kupní smlouvě ujednáno jinak.
5.2. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zboží vzniká prodávajícímu právo na smluvní pokutu ve výši 0,07 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny zboží delšího 30 dnů vzniká prodávajícímu právo odstoupit od kupní smlouvy.
5.3.V případě, že kupující v čase plnění dodávky zboží nemá uhrazeny všechny dluhy vůči prodávajícímu po lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn pozastavit další plnění svých povinností; prodávající v takovém případě není v prodlení
s dodáním zboží. Zboží bude expedováno po zaplacení všech dluhů kupujícího vůči prodávajícímu.
6. Závěrečná ustanovení
6.1. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 10 dnů ode dne jejich vyúčtování oprávněnou smluvní stranou, smluvní straně povinné smluvní pokutu zaplatit. Zaplacením smluvní pokuty není dotřeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody, a to v plné výši vedle smluvní pokuty.
6.2.Ve všech záležitostech těmito obchodními podmínkami nebo příslušnou kupní smlouvou výslovně neupravených se vztahy smluvních stran řídí ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku. Smluvní ujednání mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek a právních předpisů, která nemají donucovací povahu. Ustanovení těchto obchodních podmínek mají přednost před ustanoveními právních předpisů, která nemají donucovací povahu, stejně jako obchodními zvyklostmi. Prodávající a kupující ujednávají, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucovací povahu, mají přednost před obchodními zvyklostmi.
6.3.Spory z právních vztahů mezi prodávajícím a kupujícím budou řešeny věcně a místně příslušnými soudy České republiky.
6.4. Tyto obchodní podmínky se vztahují na kupní smlouvy uzavřené po 1. 10. 2014 a jsou dostupné na internetových stránkách prodávajícího www.lana-vamberk.webona.cloud/o-nas/obchodni-podminky

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů)

Ochrana údajů
Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Bezpečnost
Přijímáme technická, organizační a bezpečnostní opatření, abychom ochránili námi vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Právo na informace
Na požádání vám ve lhůtě 14 dnů oznámíme, zda a jaké osobní údaje o vás aktuálně zaznamenáváme (viz Kodex ochrany údajů). Pokud bychom zjistili, že zaznamenáváme nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na obchod@lana-vamberk.cz ,kam zasílejte i podněty nebo stížnosti.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

 

Kodex ochrany údajů
Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenáváme standardním způsobem tyto údaje:

IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb
webovou stránku, ze které nás navštívíte
webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku vaší návštěvy
Vložením osobních údajů na některou z našich stránek vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním obchodních informací. Tyto osobní údaje využíváme pro účely technické správy stránek, adminisrativu, ankety a marketingové účely – a to jen takovým způspbem, jaký je k tomu potřebný.

Použití a postoupení osobních údajů
Vaše osobní údaje používáme pouze pro účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a pro marketingové účely.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Mimo tyto výjimečné situace jsme vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení
Vaše údaje používáme výhradně k tomu, abychom Vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Vše je samozřejmě dobrovolné. Pokud byste s vedením údajů nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho smazat. V případě odhlášení pošlete prosím svůj požadavek na e-mail: obchod@lana-vamberk.cz

Cookies
Používáme tzv. cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a abychom podle toho mohli stránky optimalizovat. Cookies jsou neškodné malé „soubory“, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat např. ke zjištění, zda jste už ze svého počítače naše stránky navštívili. Pokud je to vaše přání, požívání cookies si můžete sami deaktivovat v nastavení vašeho internetového prohlížeče.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
● poskytování služeb, plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, telefon, adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, dodání zboží, atd).
● vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
● marketing

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

SmartSelling a.s. (SmartEmailing, MioWeb, FAPI, Proaffil), GoPay, Facebook, Google, Webinar Jam. Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: obchod@lana-vamberk.cz. Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování
Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 7 dní. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Rychlý kontakt

LANA VAMBERK s.r.o.
Smetanovo nábžeží 172
517 54 Vamberk

IČ: 25962531
DIČ: CZ25962531

Obchodní společenost je zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném
KS v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 17827.

© 2024 LANA VAMBERK s.r.o.
Ochrana osobních údajů
Webové stránky vyrobila Webona